Politiek standpunten

Politiek standpunten, de verkiezingen komen er weer aan, dat betekent in de maand maart 2024.

Het persoon gebonden budget is daarmee voor vele een belangrijk thema.
Zeker voor de zorg kan dit van cruciaal belang zijn en tevens voor elk individu die zorg nodig heeft.
Hier op kunt u eveneens de meningen van de meeste partijen lezen.
En welke partij past het beste bij u ideeën als het om de zorg en PGB gaat.
Deze beschrijvingen zijn al wat oud, Inge Thuis Hulp zal het bij werken als er nieuwe informatie is bij elke partij.
Eveneens wens ik u veel wijsheid bij de keuze die u maakt.

50PLUS Partij

50PLUS wil een nieuw zorgstelsel zonder marktwerking voor de zorg.
Door de huidige rol van zorgverzekeraars wil de 50 plus de basisverzekering beëindigen.
Het eigen risico willen ze afschaven de eerste stap daarbij kan een verlaging naar maximaal 200 euro zijn.
Verzekeraars bieden alleen aanvullende zorgverzekeringen aan, met Ziekenfonds 2.0 als basispakket.
Hierin zijn ook basis tandzorg en fysiotherapie opgenomen.
Er is veel aandacht voor het terugdringen van de administratieve lastendruk.
Daarnaast wil 50PLUS een gemeentelijk basispakket met daarin thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding.
Hiermee maak je een einde aan de ongewenste verschillen in voorzieningen bij gemeentes.
De overheid moet de regie nemen in toegepast onderzoek in de zorg, zoals onderzoek naar oorzaak en behandeling van dementie.
Geëmigreerde Nederlanders moeten zich op vrijwillige basis kunnen aansluiten bij de Zorgverzekeringswet in aanvulling op het verdragsrecht.

CDA

Het CDA wil meer samenwerking en minder marktwerking in de zorg.
Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt weer centraal staat, en niet de regels.
Inspraak in de zorg blijft wat ons betreft niet beperkt tot het gesprek tussen de arts en de patiënt.

ChristenUnie

De ChristenUnie, wil in de zorg met mensen in plaats van over mensen.
Daarom is het belangrijk dat het PGB in alle zorgwetten is verankerd en toegankelijk, flexibel en toereikend is om passende zorg in te kopen.
Alleen dan is het een instrument voor mensen om regie te hebben over hun zorg.
Aan de ongewenste verschillen in voorzieningen bij gemeenten.

D66

Hoe kijkt D66 naar het persoonsgebonden budget
D66 pleit voor verdere uitbouw van de individuele zeggenschap over de keuze van zorg en zorgverleners en maakt zich daarom sterk voor een toekomstbestendig persoonsgebonden budget.
Op fraude staat een grote straft, en voorkomen door het systeem simpel en transparant te houden.
D66 blijft voorstander van meer persoonsgebonden budgetten die patiënten de regie geven over de inrichting en invulling van hun zorg.

GroenLinks

Dit vind GroenLinks, dat iedereen maximale zeggenschap moet hebben over zijn eigen zorg.
GroenLinks wil het persoonsgebonden budget (pgb) verder uitbreiden.
Zo pleiten we ervoor dat mensen een integraal pgb kunnen krijgen voor alle aspecten van hun leven, oftewel een pgb voor zorg, werk, wonen en onderwijs.
GroenLinks wil daarnaast dat het pgb een volwaardig alternatief wordt voor de zorg in natura.
Belemmeringen die verzekeraars en gemeenten opleggen om mensen te ontmoedigen om voor een pgb te kiezen moeten daarom worden weggenomen.

Ga naar boven

PvdA

Bij de PvdA heb ik tevens niet veel over PGB of de zorgverzekeringswet kunnen vinden.
Het enige is het stuk over Zeker zijn van een onbezorgde oude dag.

PVV

De PVV geeft niet duidelijk een standpunt over de PGB aan.
Het meest recente wat ik gevonden heb is uit 05 oktober 2016. Politiek en PGB.

PvdD

PvdD vind dat de solidariteit in de ouderenzorg staat onder druk.
Privatisering van de zorg voor ouderen en marktwerking hebben ervoor gezorgd dat veel zorginstellingen voor ouderen draaien om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt.
Als de zorg steeds meer overgelaten wordt aan de markt, raakt de menselijke maat zoek.
Dit kabinet heeft belooft voor minder administratie, maar heeft in werkelijkheid naar meer administratie geleid.
De stelling dat de markt efficiënter werkt dan de overheid blijkt in de praktijk dan ook vaak niet te kloppen.

SP

VERSTERK HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) moet wat de SP betreft behouden blijven en versterkt worden.
Dit kan onder andere door het aanvragen van zorg niet meer op basis van financieringsvorm te doen, maar op zorgbehoefte.
Heeft iemand begeleiding of verpleging nodig, dan wordt dat vastgesteld en pas daarna komt de financieringsvorm aan de orde.
Ook wordt er eerst gekeken naar wat er geregeld kan worden in de reguliere zorg.
Ontbreekt daar het zorgaanbod, dan moet een PGB beschikbaar zijn voor iemand die zorg nodig heeft en dat zelf kan organiseren.

Georganiseerde aanbieders met personeel, zoals zorgboerderijen, Thomashuizen, thuiszorgaanbieders en aanbieders van begeleiding, moeten ook reguliere zorg gaan leveren.
Dit vergroot de keuzevrijheid voor mensen die graag bij een aanbieder zorg willen, maar die geen PGB wensen.
Hiervoor is het noodzakelijk dat voor een zorgaanbieder de toelating tot de reguliere zorg beter, goedkoper en sneller mogelijk is.
Het grote voordeel hiervan is dat aanbieders onder de Kwaliteitswet gaan vallen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (de IGZ) toezicht kan houden.

Voor mensen die werken via het PGB gaat gelden dat opbouw van sociale rechten verplicht wordt.
Er moeten dus premies voor pensioen, WW en zorgverzekering worden afgedragen.
Ook komt er een mantelzorgcontract: familieleden die hun baan opzeggen om de zorg op zich te nemen en via het PGB een inkomen weten te behouden, krijgen meer zekerheid.
Dit contract behelst dat er premies worden betaald voor pensioen en WW, zodat ook de mantelzorger sociale rechten opbouwt.
Voor het contract gelden geen urenrestricties, maar wel de mogelijkheid tot beroep op scholingsgelden voor de mantelzorger.
De SP is voorstander van het Trekkingsrecht maar is van mening dat het huidige systeem van uitbetaling van het PGB via de Sociale Verzekeringsbank niet werkt.
De SP steunt dan ook de ontwikkeling van een nieuw betalingssysteem dat eenvoudig is en zekerheid geeft.
Budgethouders en zorgverleners die na de invoering van het Trekkingsrecht in de problemen zijn geraakt verdienen een goede compensatieregeling.

Ga naar boven

SGP

De SGP vindt het belangrijk dat mensen die een beperking hebben, zelf de hulp moeten kunnen inkopen die ze nodig hebben.
Het persoonsgebonden budget geeft mensen die vrijheid en ruimte en blijft daarom behouden.
Tegelijkertijd zou voorkomen dat mensen uit verlegenheid kiezen voor het persoonsgebonden budget, doordat instellingen geen zorg kunnen bieden die bij de zorgvraag past.
De afgelopen tijd waren er veel problemen bij de uitbetaling en het beheer van het persoonsgebonden budget.
De budgethouder moet de eigen regie weer terugkrijgen en de administratieve lasten moeten dalen.
Het ontwikkelen van een internet portaal dat budgethouders en zorgverleners te ondersteunen bij het beheren van het budget.
Gemeenten leggen geen overbodige regels meer op.

VVD

Zelf de keuzes in je eigen leven maken vind de VVD.
We staan er niet altijd bij stil hoe fijn en hoe belangrijk dat is.
Wij willen dat ook mensen die ziek of gehandicapt zijn zo veel mogelijk de regie over hun eigen leven houden.

Overige partijen

Hoe denken de overige partijen over politiek en PGB.
Er zijn verschillende andere partijen die momenteel groeiende zijn, die wel eens een rol zouden kunnen gaan spelen in de komende verkiezingen.

DENK

Politiek en PGB.
Bekijk gerust de DENK website om te zien waar deze partijen voor staan en of ze uw standpunten delen als het gaat om de zorg in Nederland.
Zoals u kan lezen hebben verschillende politieke partijen zo hun eigen keuze voor passende zorg.
Inge Thuis Hulp adviseert om vooral te gaan stemmen bij verkiezingen, niet stemmen is een verloren stem en gaat uw stem naar de grootste partij.

Ga naar boven